Algemene Voorwaarden

WEBSHIFTERS
KvK:  63818213

Artikel 1:  Definities
1.1  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WEBSHIFTERS wordt gesloten.

1.2  Producten en diensten van WEBSHIFTERS: de door WEBSHIFTERS te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, webshops, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website of webshop en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3  Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van WEBSHIFTERS.

Artikel 2:  Toepasselijkheid
2.1  Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WEBSHIFTERS.

2.2  Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WEBSHIFTERS niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3:  Offertes en tarieven
3.1  Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van 30 dagen of, indien anders overeengekomen, de in de offerte genoemde uiterste datum.

3.2  Alle offertes zijn gebaseerd op de tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding. De tarieven zijn exclusief BTW. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten en/of wettelijke maatregelen, opkomende na de offertedatum doch voor het tijdstip van de opdrachtbevestiging worden door WEBSHIFTERS alsnog in een aanvullende offerte aan de opdrachtgever aangeboden.

Artikel 4:  Aanvang van de overeenkomst
4.1  Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door WEBSHIFTERS; tevens dient een vergoeding te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van WEBSHIFTERS voorafgaand aan de opdracht. De vergoeding bedraagt 30 of 50% van het totaalbedrag, afhankelijk van het soort project. In de offerte zal worden aangegeven welk percentage geldt.

Artikel 5:  Duur en beëindiging
5.1  De overeenkomst van een domeinnaam/hosting-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

5.2  De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3  WEBSHIFTERS heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens WEBSHIFTERS niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4  WEBSHIFTERS heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5  WEBSHIFTERS het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet. Het is niet toegestaan om adult materiaal of spam te verspreiden.

Artikel 6:  Levering en leveringstijd
6.1  Plaatsing van een website of webshop geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2  Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WEBSHIFTERS zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3  Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Artikel 7:  Overmacht
7.1  In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid, breuk aan apparatuur, brand, staking, uitsluiting, oorlog, molest, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen evenals het niet nakomen door derden van hun verplichtingen tegenover WEBSHIFTERS, is WEBSHIFTERS gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden, na overleg met opdrachtgever, uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op enige schadevergoeding kan maken.

Artikel 8:  Data/mailverkeer
8.1  Het data/mailverkeer is onbeperkt (tenzij anders staat vermeld) met dien verstande dat één en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/mail verkeer, een en ander in overleg met WEBSHIFTERS, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van WEBSHIFTERS. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is WEBSHIFTERS gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 9:  Prijzen
9.1  Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2  WEBSHIFTERS heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 10:  Betalingsvoorwaarden
10.1  De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van WEBSHIFTERS.

10.2  De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

10.3  De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt WEBSHIFTERS het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

10.4  WEBSHIFTERS stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

10.5  Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

10.6  Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de WEBSHIFTERS kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de WEBSHIFTERS een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.7  Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan WEBSHIFTERS is voldaan.

10.8  Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt WEBSHIFTERS een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10.9  Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient WEBSHIFTERS het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 11:  Aansprakelijkheid
11.1  WEBSHIFTERS is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WEBSHIFTERS weinig of geen invloed op kan uitoefenen.

WEBSHIFTERS kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met WEBSHIFTERS of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WEBSHIFTERS.

11.2  In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WEBSHIFTERS slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van WEBSHIFTERS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3  Opdrachtgever vrijwaart WEBSHIFTERS voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van WEBSHIFTERS.

11.4  Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. WEBSHIFTERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WEBSHIFTERS is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

11.5  WEBSHIFTERS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

11.6  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die WEBSHIFTERS mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

11.7  Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan WEBSHIFTERS. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die WEBSHIFTERS als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 12:  Overdracht van rechten en verplichtingen
12.1  Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 13:  Buitengebruikstelling
13.1  WEBSHIFTERS heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WEBSHIFTERS niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WEBSHIFTERS zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van WEBSHIFTERS kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 14:  Wijziging van de voorwaarden
14.1  WEBSHIFTERS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

14.3  Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 15:  Geschillenregeling en toepasselijk recht
15.1  Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WEBSHIFTERS en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

15.2  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.